აგროდაზღვევა

 

 

აგრო დაზღვევა იძლევა საშუალებას დააზღვიოთ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავალი ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული ზარალისგან.

ასევე შესაძლებელია დააზღვიოთ თქვენი მოსავალი როგორც სახელმწიფო აგროდაზღვევის პროგრამით, ასევე ინდივიდუალურად.

 

თუ ფლობთ ან ამუშავებთ რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთს და ხართ აღრიცხული ფერმერთა რეეტრში,  შეგიძლიათ დააზღვიოთ

5 ჰექტარამდე ფართობი სახელმწიფო სუფსიდირების ფარგლებში.

 

რისკები:

 

სეტყვა

•წყალდიდობა

•ქარიშხალი

•საშემოდგომო ყინვა (მხოლოდ ციტრუსოვანი კულტურებისთვის